Almatis Logo

Homepage /  

Almatis Grubu Hakk?nda

Almatis Grubu, sahip oldu?u 100 y?l? a?k?n tecrübeyle ?zellikli alümina pazar?nda dünya lideri konumundad?r.
Grup, dünya ?ap?nda sahip oldu?u

? ???10 üretim merkezi,
? ???6 sat?? ofisi,
? ???6 uygulama – ürün geli?tirme laboratuvar? ve
? ???Binin üzerinde ?al??an?yla


mü?terilerine en yüksek kalitede yayg?n hizmet vermektedir.

?zellikli alümina sekt?ründe en kapsaml? ürün portf?yüne sahip olan Almatis Grubu’nun ürünleri, demir ?elik, ?imento, seramik, otomotiv, in?aat ve elektronik gibi bir?ok endüstrinin üretim süre?lerinde kullan?lmaktad?r.

Almatis Grubu’nun merkezi olan Almatis B.V., Hollanda’da yer almaktad?r. ?irket, refrakter ve kimya endüstrilerine yüksek kaliteli hammadde sa?lamakta olup Almatis Grubu i?erisinde, ?zellikli alümina d???nda, kalsiyum alüminatl? ?imento üretimi yapan tek tesistir. Grubun Hollanda’daki merkezine ek olarak, ABD’de 4 fabrika ve bir rafinerisi, Almanya, Hollanda, Japonya, ?in ve Hindistan’da birer fabrikas? ile Brezilya, ABD, Almanya, Hindistan, Japonya ve ?in’de sat?? ofisleri bulunmaktad?r.

Almatis Grubunun hisselerinin tamam?, A?ustos 2015’te OYAK Grubu portf?yünde yer alan Atterbury S.A. taraf?ndan devral?nm??t?r. S?z konusu sat?n al?m ile birlikte, ?zellikli alümina sekt?ründe dünya liderli?i OYAK Grubu bünyesine ta??nm??t?r.

Almatis Grubu’nun Faaliyet Alanlar?

Pyramidfull
Alüminyumun hammaddesi olarak bilinen alüminyum oksit (alümina) i?lenerek ?zellikli alüminaya d?nü?türülmektedir. Almatis Grubu, bu ürün gam?nda faaliyet g?stermekte olup ?zellikli alüminan?n üretim ve sat?? faaliyetlerini yürütmektedir.
Ba?l?ca kullan?m alanlar? refrakter, seramik ve cilalama i? kollar?nda olan ?zellikli alümina, sahip oldu?u ?s? direnci, mekanik stabilite, elektriksel yal?t?m, a??nma direnci gibi nitelikleri sayesinde, ?nemli bir hammadde kayna?? ve yüksek büyüme potansiyeli olan bir endüstridir.

?leti?im Bilgileri
Adres: Almatis GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Frankfurt
Telefon: +49 69 957 341 0

News & Events
捕鱼来了弹头价格表